Opperdoes3.0 24.06 | Oproep Algemene Ledenvergadering

Geplaatst op 29-03-2024  -  Categorie: Algemeen

Oproep Algemene Ledenvergadering

Hierbij worden de leden van WSV Doeshaven opgeroepen aanwezig te zijn op de Algemene Ledenvergadering die zal worden gehouden op maandag 15 april 2024 in het havenrestaurant ‘De Roef’ van Watersportvereniging Doeshaven, Boomgaardlaan 16, 2351 CR Leiderdorp. De aanvang is om 20.00 uur.


het financieel uurtje

Om 18.45, een uur voor de ALV vergadering is het financieel uurtje. Leden met financiële belangstelling kunnen zich hiervoor aanmelden. Binnen dat uur zullen vooraf gestelde vragen worden doorgenomen. De sluitingsdatum voor aanmelden en het indienen van vragen is woensdag 10 april 17.00 uur. U kunt zich aanmelden via penningmeester@doeshaven.nl.


Agenda

 1. Opening
 2. Vaststelling van de agenda
 3. Ingekomen en uitgegane stukken
 4. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 17-04-23
 5. Bestuur verslag van de secretaris over het jaar 2023
 6. Financieel Jaarverslag 2023 + begroting 2024 incl. meerjarenbegroting
 7. a. Verslag van de kascontrolecommissie
  b. Vaststelling jaarrekening en decharge bestuur
 8. Benoeming kascontrolecommissie
 9. Jubilea
 10. Bestuursverkiezing
  De secretaris John Visser treedt af conform het schema (zoals weergegeven in artikel 9 van het huishoudelijk reglement). John stelt zich herkiesbaar.

  De functie van verenigingscommissaris is gedurende het laatste jaar vervuld door Gerard Gerritsen, Gerard heeft om gezondheidsredenen de functie per 1 januari opgezegd. Hennie Pikaar heeft de afgelopen maanden in het bestuur ’meegedraaid’ en zal zich ter vergadering voorstellen.

  De functie van havencommissaris is gedurende het laatste jaar vacant geweest. Fred Moerland heeft de afgelopen maanden in het bestuur ’meegedraaid’ en zal zich ter vergadering voorstellen.

  Pauze

 11. Bestuur mededelingen.
  Het bestuur heeft tijdens het Doeshavenconcert John Verhoogt erelid gemaakt voor zijn inspanningen gedurende de afgelopen 22 jaar. Met name het Doeshavenconcert kon niet plaatsvinden zonder dat John zich inzette voor de op- en afbouw van dat spektakel. Om die reden is John gehuldigd tijdens dit evenement, maar moet tijdens deze ALV bekrachtigd worden.
 12. Voorstellen van het bestuur
  - Vaststellen nieuwe Statuten en reglementen
  - Herziening automatische incasso kosten
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Toelichting bij de agendapunten

Met verwijzing naar artikel 17 uit de Statuten, kunnen alleen over tijdig (d.w.z. 14 dagen voor ALV) gemelde agendapunten, tijdens deze vergadering, besluiten worden genomen, anders volgt er conform art.17/2 een stemming. U kunt uw vragen mailen naar secretaris@doeshaven.nl

4; 5 en 6. Alle documenten in relatie tot hiervoor genoemde agendapunten zijn beschikbaar via de website https://www.doeshaven.nl/leden. Mocht u om onoverkomelijke redenen niet in staat zijn deze documenten via de website te raadplegen dan kunt u contact opnemen met Rien Slingerland, administratie via nummer 071 889 00 67. Er zal dan naar een passende oplossing worden gezocht.

12. Voorstellen van het bestuur zullen 2 weken voor de vergadering op ‘de besloten leden pagina’ of op verzoek - in geprinte vorm - via Rien Slingerland ter beschikking worden gesteld. 


Namens het bestuur,
John Visser
secretaris