Opperdoes3.0 21.02 | Tewaterlating en ALV-2021

Geplaatst op 07-03-2021  -  Categorie: Algemeen

Tewaterlating en ALV 2021

TEWATERLATING

Helaas heerst COVID-19 nog steeds in ons land en blijft alles onzeker. Zo is het de vraag of de Sloepenzaterdag in de vorm die we tot nu toe kennen, plaats zou kunnen vinden.

Sloepen
Omdat het op dit moment niet bekend is hoe het er begin april uit zal zien, is ervoor gekozen de sloepen door de winterbergers te water te laten. Dit zal op woensdag 7 april en vrijdag 9 april gaan plaatsvinden. Om startproblemen te voorkomen raden wij u aan, van te voren de accu te controleren.

Overige boten
In week 15, dus vanaf maandag 12 april, zullen de overige boten weer te water gaan. Denkt u alstublieft aan het volgende:
• het dichtzetten van de afsluiters aan boord (ook die van het toilet!) vóór de tewaterlating
• het dek vrij maken van obstakels
• de landvasten aan de reling hangen zodat men er makkelijk bij kan
• aan beide zijden de stootwillen uithangen
• controleer uw accu’s om startproblemen te voorkomen
Indien het aanbrengen van de antifouling op de plekken waar de bokken hebben gestaan gewenst is, geef dat even aan bij één van de winterbergers die bij de kraan staan. Zij zorgen ervoor dat u de tijd krijgt deze plekken bij te werken.

Hoe gaan wij te werk?
De planlijst voor de tewaterlating is in tijdsblokken ingedeeld. U kunt op deze lijst terugvinden op welke dag en in welk tijdsblok uw sloep of motor-/zeiljacht te water gaat. Tijdens dit tijdsblok kunt zich melden bij de loods aan het begin van het haventerrein. Hier wordt u opgevangen door één van onze winterbergers. Daar wordt gekeken of uw sloep of jacht al te water is. Nadat dit is bevestigd, kunt u naar uw sloep of jacht lopen en deze direct naar de box varen. Zodra u klaar bent met uw bezigheden willen wij u vragen niet onnodig bij te kraan te blijven kijken. Verlaat u alstublieft direct het terrein, zodat de winterbergers alle ruimte hebben om op veilige wijze hun werk te kunnen doen.

U wordt niet gebeld wanneer uw boot te water gaat
De planlijsten kunt u terugvinden op onze website onder 'Leden | Documenten' en in de centrale hal van ons havengebouw. Via deze 'link' kan je de PDF met de planning direct downloaden.

Tijdelijke ligplaatsen en overwinteraars in het water Leden die gedurende de winterperiode een andere ligplaats ingenomen hebben, of gebruik gemaakt hebben van de winterberging in het water, dienen hun tijdelijke ligplaats uiterlijk maandag 29 maart weer vrijgemaakt te hebben.

Namens de winterbergingscommissie,

Leonie Treffers
HavenmeesterALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV) 2021

In de bestuursvergadering van februari heeft uw bestuur besloten de ALV voor dit jaar te verzetten naar zaterdag 18 september.

Reden daartoe is tweeledig.
Ten eerste vanwege Covid-19. Zoals de zaken er nu bijstaan heeft het bestuur niet de indruk dat een corona-veilige vergadering op de derde maandag van april (zoals bekend is dat de dag waarop de vereniging al sinds jaar en dag haar ALV houdt) georganiseerd kan worden. Dat wordt met name ingegeven door signalen vanuit de overheid die erop duiden dat maatregelen nog wel eens tot in het voorjaar – mei wordt zelfs genoemd – van kracht zullen zijn.

Ten tweede is er sinds de ALV van 19 september 2020 weinig gebeurd. Er is daarom niet veel om over te vergaderen…

Gekozen is voor een zaterdag omdat het bestuur er rekening mee houdt dat de vergadering weer in Sporthal De Does plaats zal vinden. Deze sporthal is alleen in het weekeinde beschikbaar.

Het bestuur houdt nog wel een kleine slag om de arm. De wet schrijft voor dat een vereniging binnen 6 maanden na afloop van het verenigingsjaar een algemene ledenvergadering moet houden. Wij gaan er van uit dat evenals vorig jaar de noodwet Covid-19 van kracht zal zijn die ons 4 maanden respijt geeft.

De financiële jaarstukken worden binnenkort door de penningmeester in samenwerking met de accountant en Rien opgesteld. Deze zullen begin maart aan de kascontrolecommissie en de financiële adviescommissie ter beoordeling worden voorgelegd. Het bestuur wil daarmee tijdig de financiën over het afgelopen boekjaar klaarmaken voor goedkeuring door de ALV. Namens het bestuur,

Peter van Arkel
Voorzitter


HOUD AFSTAND, MIJD DRUKKE LOCATIES EN BLIJF GEZOND.