Opperdoes3.0 23.03 | Oproep Algemene Ledenvergadering

Geplaatst op 31-03-2023  -  Categorie: Algemeen

Oproep Algemene Ledenvergadering

Hierbij worden de leden van WSV Doeshaven opgeroepen aanwezig te zijn op de Algemene Ledenvergadering die zal worden gehouden op maandag 17 april 2023 in het havenrestaurant ‘De Roef’ van Watersportvereniging Doeshaven, Boomgaardlaan 16, 2351CR Leiderdorp

De aanvang is om 20.00 uur.


financieel uurtje

Om 18.45, een uur voor de ALV vergadering is het financieel uurtje. Leden met financiële belangstelling kunnen zich hiervoor aanmelden. Binnen dat uur zullen vooraf gestelde vragen worden doorgenomen. De sluitingsdatum voor aanmelden en het indienen van vragen is woensdag 12 april 17.00 uur. U kunt zich aanmelden via retseemgninnep.[antispam].@doeshaven.nl.


Agenda

1. Opening
2. Vaststelling van de agenda
3. Ingekomen en uitgegane stukken
4. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 11-04-2022
5. Bestuur verslag van de secretaris over het jaar 2022
6. Financieel Jaarverslag 2022
7. Verslag van de kascontrolecommissie
7a. Vaststelling jaarrekening en decharge bestuur
8. Benoeming kascontrolecommissie
9. Jubilea
10. Bestuursverkiezing

Pauze

11. Bestuur mededelingen
12. Voorstellen van het bestuur
13. Rondvraag
14. Sluiting


Toelichting bij de agendapunten

Met verwijzing naar artikel 17 uit de Statuten, kunnen alleen over tijdig ( d.w.z. 14 dagen voor ALV ) gemelde agendapunten, tijdens deze vergadering, besluiten worden genomen, anders volgt er conform art.17/2 een stemming.
U kunt uw vragen mailen naar siraterces.[antispam].@doeshaven.nl

4, 5, 6: Alle documenten in relatie tot de hiervoor genoemde agendapunten zijn beschikbaar op onze besloten ledenpagina. Mocht u om onoverkomelijke redenen niet in staat zijn deze documenten via de website te raadplegen, dan kunt u contact opnemen met Rien Slingerland, administratie ( 071 889 00 67 ). Er zal dan naar een passende oplossing worden gezocht.

10: De voorzitter Peter van Arkel treedt conform het schema ( zoals weergegeven in artikel 9 van het huishoudelijk reglement ) af. Peter stelt zich niet herkiesbaar. Kees Wassenaar stelt zich kandidaat voor deze functie; hij draait al enige maanden mee in het bestuur en zal zich ter vergadering voorstellen.
De functie van verenigingscommissaris is gedurende het laatste jaar ad interim vervuld door Richard Pracht. Richard trekt zich definitief terug. Gerard Gerritsen stelt zich kandidaat. Gerard heeft de laatste maanden in het bestuur ’meegedraaid’ en zal zich ter vergadering voorstellen.
De functie van havencommissaris is gedurende het laatste jaar ad interim vervuld door John Verhoogt. John stelt zich niet herkiesbaar. Het bestuur is naarstig op zoek naar een goede opvolger. Gegadigden voor deze functie worden gevraagd zich bij de secretaris kenbaar te maken.

12: Voorstellen van het bestuur kunt u 2 weken voor de vergadering bekijken en downloaden op onze besloten ledenpagina of door contact op te nemen met Rien Slingerland.
Voorstel 1, Reglement Technische adviescommissie.
Voorstel 2, Nieuwe tarieven per 1 mei 2023.


Namens het bestuur,
John Visser
Secretaris