Opperdoes3.0 22.11 | ALV 2022

Geplaatst op 11-03-2022  -  Categorie: Algemeen

Oproep Algemene Ledenvergadering

Hierbij worden de leden van WSV Doeshaven opgeroepen aanwezig te zijn op de Algemene Ledenvergadering die zal worden gehouden op maandag 11 april 2022 in het havenrestaurant ‘De Roef’ van Watersportvereniging Doeshaven, Boomgaardlaan 16, 2351CR Leiderdorp
De aanvang is om 20.00 uur.

Agenda

1. Opening
2. Vaststelling van de agenda
3. Ingekomen en uitgegane stukken
4. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 25-09-21
5. Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2021
6. Financieel Jaarverslag 2021 en meerjarenbegroting
7. Verslag van de kascontrolecommissie
8. Benoeming kascontrolecommissie
9. Bestuursverkiezing
10. Jubilea

Pauze

11. Bestuur mededelingen
12 Voorstellen van het bestuur
13. Rondvraag
14. Sluiting

Toelichting bij de agendapunten

Met verwijzing naar artikel 17 uit de Statuten, kunnen alleen over tijdig (d.w.z. 14 dagen voor ALV) gemelde agendapunten, tijdens deze vergadering, besluiten worden genomen, anders volgt er conform art.17/2 een stemming.

4; 5 en 6. Alle documenten in relatie tot hiervoor genoemde agendapunten worden uiterlijk 2 weken voor de vergadering beschikbaar gemaakt via de website doeshaven.nl/leden. Mocht u om onoverkomelijke redenen niet in staat zijn deze documenten via de website te raadplegen, kunt u contact opnemen met Rien Slingerland, administratie 071 889 00 67. Er zal dan naar een passende oplossing worden gezocht.

12. Voorstellen van het bestuur. Indien van toepassing zullen deze ook 2 weken voor de vergadering op de Doeshaven website of in geprinte vorm via Rien Slingerland ter beschikking worden gesteld.

Namens het bestuur,
John Visser
Secretaris