Opperdoes3.0 21.09 | Bestuurswijzigingen en -vacatures

Geplaatst op 08-07-2021  -  Categorie: Algemeen

Wijzigingen in het bestuur en oproep voor de functies van penningmeester en havencommissaris

In de komende tijd gaat het bestuur van de vereniging ingrijpend veranderen.

Te beginnen met de voorzitter. Al een aantal jaren geleden heb ik de vereniging opgeroepen om na te denken over de invulling van de functie van voorzitter. Na een lange periode – meer dan 15 jaar – uw voorzitter te zijn geweest, is het gezond om aan mijn opvolging te denken. Immers, een nieuwe voorzitter heeft nieuwe ideeën en andere kwaliteiten. Bovendien kan ik nu na mijn bestuursperiode van 20 jaar een gezonde haven en een vitale vereniging aan mijn opvolger overdragen.

Inmiddels heeft Frans van der Meer zijn interesse kenbaar gemaakt. Momenteel wordt er hard gewerkt aan zijn entree. Het is de bedoeling Frans in de septembervergadering aan u voor te stellen en hem bij die gelegenheid te benoemen tot plaatsvervangend voorzitter. Frans neemt dan die rol van John Verhoogt over.
Wanneer alles goed gaat, is het plan de hamer over te dragen in april 2022. Ik ga er daarbij vanuit dat er dan weer op de derde maandag van april een ALV gehouden wordt.

Dan de secretaris. Leo heeft vanwege zijn ziekte besloten de post van 2de secretaris in te nemen. John Visser neemt het stokje van hem over. Wij gaan John op de ALV van september als 1ste secretaris benoemen.

Dat betekent dat de functie van penningmeester – zoals bekend bekleedt John Visser deze functie nu – vacant komt.

Datzelfde geldt voor de positie van havencommissaris. John Verhoogt is in april 2022 aftredend en stelt zich na meer dan 20 jaar trouwe dienst niet herkiesbaar. Voor hem wordt eveneens een opvolger gezocht.

Richard Pracht, onze verenigingscommissaris, treedt in september af. Zijn termijn zit er dan op en hij heeft een half jaar geleden al aangegeven niet door te zullen gaan. Naar aanleiding van de oproep van een paar maanden geleden heeft Bibi van der Kraan zich gemeld. Zij wordt nu ingewerkt en zal zich ter benoeming in september aan de ALV voorstellen.

Er zijn dus twee vacatures; die van penningmeester en van havencommissaris. De functieomschrijvingen kunt u hier downloaden. Functieomschrijving havencommissaris
Functieomschrijving penningmeester

Geïnteresseerden kunnen zich voor eind augustus melden bij het bestuur. Nadere informatie kan worden verkregen bij ondergetekende, John Visser en John Verhoogt.

Afsluitend. De mutaties in het bestuur zijn alle voor de hand liggend. Er is geen ‘gedoe’ binnen het bestuur. Integendeel. Alle betrokkenen zijn trots op hun nalatenschap en zullen er alles aan doen om de opvolging zo goed mogelijk te laten verlopen. Maar dat het bestuur vernieuwt, is goed voor de vereniging en het geeft weer kansen aan andere mensen. Dat het nu een ‘beetje veel’ is, komt uitsluitend door een samenspel van omstandigheden.

Peter van Arkel
Voorzitter


HOUD AFSTAND, MIJD DRUKKE LOCATIES EN BLIJF GEZOND.