Opperdoes3.0 21.01 | Beëindiging lidmaatschap KNWV

Geplaatst op 11-01-2021  -  Categorie: Algemeen

Beste leden van Watersportvereniging Doeshaven

Beëindiging lidmaatschap KNWV

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 19 september jl. heeft het bestuur het mandaat gevraagd om het lidmaatschap van het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond (het KNWV) in heroverweging te nemen en zich te oriënteren op een andere samenwerking met het KNWV of onze vereniging aan te sluiten bij een andere ’club’ zoals het Verbond Nederlandse Motorbootsport (VNM).
Dit besluit heeft ertoe geleid dat uw bestuur veel gesprekken heeft gevoerd met deze partijen en de Stichting Waterrecreatie Nederland met als doel de belangen van de specifieke groep van motorbootvaarders beter voor het voetlicht te brengen.

Voor een vereniging als de onze, met bijna uitsluitend motorboot varende leden, is belangenbehartiging de belangrijkste reden om lid te zijn van het KNWV. Een paar voorbeelden. Onze leden willen dat de brug opengaat, ze willen niet vast komen te zitten in de waterplanten, willen het onderwaterschip kunnen behandelen met een goede algenwerende coating, willen dat er namens hen wordt gesproken over de lozing van toiletwater, dat er niet hoeft te worden betaald voor de doorvaart door Amsterdam, er contacten zijn met de overheden enzovoort.
Ondanks herhaalde interne discussies heeft uw bestuur de leden er steeds van kunnen overtuigen dat zij erop kunnen vertrouwen dat het KNWV deze belangen het beste behartigt. Dat vertrouwen bestaat nu niet meer.

De motivatie daarvoor is onder andere dat de manager belangenbehartiging vanwege bezuinigingen in de loop van vorig jaar ontslagen is en dat de vacature die in het Verbondsbestuur is ontstaan vanwege het vertrek van de portefeuillehouder belangenbehartiging (jawel, dat is ondergetekende die voor de 7 jaren die hij in het Verbondsbestuur actief is geweest de Gouden Verbondsspeld uitgereikt heeft gekregen) na een jaar nog steeds niet is ingevuld.
Daarbij komt dat de zogenaamde G6, een kleine maar invloedrijke groep verenigingen binnen het KNWV (bestaande uit de 5 koninklijke watersportverenigingen De Kaag, Sneek, De Maas, Loosdrecht, Muiden en WV De Braassemermeer) enige tijd geleden ondubbelzinnig te kennen heeft gegeven dat belangenbehartiging niet behoort tot de kernactiviteiten van het KNWV en dat zij vindt dat het beter is met belangenbehartiging als verbondsactiviteit te stoppen. Zij willen meer een sportbond zijn en dat vindt uw bestuur ook begrijpelijk.
Alles overziend constateert uw bestuur dat het KNWV-lidmaatschap onvoldoende meerwaarde biedt en heeft het per 1 januari 2021 het lidmaatschap opgezegd.

Hier komt nog eens bij dat het KNWV geen motorboot-imago heeft. Denk je aan het KNWV, dan denk je aan zeilen, surfen, suppen en kanovaren en niet meteen aan motorbootvaren. Dat wordt onder andere veroorzaakt door de samenstelling van het Verbondsbestuur. Wat motorbootvaren betreft is die niet erg bezet. Na het vertrek van ondergetekende zit er geen echte motorbootvaarder meer. Overigens vind je die ook niet in de werkorganisatie. Voor zover ons bekend werken er in Utrecht geen mensen die persoonlijk actief zijn in onze tak van recreëren.
Kortom het KNWV mist een motorboot profiel.

Dat ligt anders bij het VNM.
Deze club, waarbij inmiddels 105 verenigingen zijn aangesloten, heeft een achterban van louter motorbootvaarders.
De vraag is echter: wat doet het VNM nu op het gebied van belangenbehartiging, de belangrijkste reden voor onze vereniging om zich aan te sluiten bij een organisatie? Zelf zegt zij dat deze activiteit wordt verricht door de Stichting Waterrecreatie Nederland, de kennis- en netwerkorganisatie op het gebied van het landelijk routenetwerk voor recreatieve vaarwegen, veiligheid, duurzaamheid en innovatie waarin zowel publieke partijen (gemeenten, waterschappen, provincies) als private (Hengelsport, Hiswa, KNWV, VNM, Roeibond, Toerzeilers enz.) zijn vertegenwoordigd.
Echter deze stichting is – gelet op haar samenstelling – geen belangenbehartigingsclub. Met andere woorden: de claim van het VNM kan niet worden waargemaakt. Bovendien is de contributie die het VNM van de aangesloten verenigingen vraagt zeer gering. Dat lijkt op het eerste gezicht interessant, maar de vraag rijst wel of met een zeer bescheiden budget de professionaliseringsslag gemaakt kan worden die een sterk groeiende organisatie (een paar jaar geleden waren er 45 verenigingen aangesloten, thans 105) nodig heeft.

Uw bestuur betwijfelt dat. Gratis bier bestaat niet en bovendien behoort een organisatie die resultaat scoort voor haar achterban daarvoor ook gewaardeerd te worden. Vanwege de bescheiden begroting is de inzet van vrijwilligers noodzakelijk. Echter, wij hebben de ervaring dat het werken met vrijwilligers beperkingen heeft. Zij zijn vaak niet beschikbaar. Zij varen!
Een ander, principieel punt is de organisatievorm. Het VNM is een stichting. De aangesloten verenigingen worden participanten genoemd. Uw bestuur geeft de voorkeur aan een vereniging omdat de besluitvorming binnen een vereniging democratisch verloopt en de ingenomen standpunten daardoor op een groter draagvlak kunnen rekenen.

Conclusie: uw bestuur is van mening dat er alleen sprake kan zijn van optimale belangenbehartiging voor motorbootvaarders als partijen samenwerken. Verschillende clubs die vanuit verschillende achtergronden zeggen zich voor onze vrijetijdsbesteding in te zetten is niet optimaal.
Uw bestuur heeft daarom aangedrongen op overleg tussen partijen dat inmiddels ook heeft plaatsgevonden. Toegezegd is dat dit overleg na de zomer een vervolg krijgt. Tot die tijd is ons voorstel om af te wachten. We zullen zien.

Tot slot twee opmerkingen.
Het bestuur is unaniem van mening dat een vereniging met de omvang als de onze, onderdeel moet zijn van een groter geheel. Ergens bij moet horen zodat ook uw stem gehoord wordt wanneer en waar dat nodig is. Zodra wij een verantwoorde mogelijkheid zien om dat weer te doen, gaan wij daarover met u het gesprek aan. Mocht de indruk ontstaan dat genoemde partijen er een rommeltje van maken, dat is niet de bedoeling. Ondergetekende kent alle betrokkenen persoonlijk en weet dat zij het hart op de juiste plaats hebben en betrokken zijn bij het onderwerp. Alleen het totaal-plaatje klopt (nog) niet.

Overigens betekent dit alles wel dat de jaarlijkse contributie voor het KNMW in 2021 komt te vervallen. U zult dat zien op de factuur die u binnenkort in uw mailbox vindt.
Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Peter van Arkel
Voorzitter


HOUD AFSTAND, MIJD DRUKKE LOCATIES EN BLIJF GEZOND.