Opperdoes3.0 19.08 | Oproep Algemene Ledenvergadering

Geplaatst op 29-03-2019  -  Categorie: Algemeen

Oproep Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering zal op maandag 15 april a.s. gehouden worden in het havenrestaurant De Roef, Boomgaardlaan 16 te Leiderdorp. Leden van Watersportvereniging Doeshaven zijn vanaf 19.30 uur van harte welkom. Vergeet niet uw lidmaatschapspas 2019 mee te nemen. Zonder lidmaatschapspas 2019 géén stem.
Om 20.00 uur zal de voorzitter de vergadering openen.

Agenda

1. Opening
2. Vaststelling van de agenda
3. Ingekomen en uitgegane stukken
4. Verslag van de algemene ledenvergadering van 16 april 2018
5. Jaarverslag van de secretaris
6. Financieel jaarverslag 2018 en begroting 2019
7. Verslag van de kascontrolecommissie
8. Benoeming kascontrolecommissie
9. Bestuursverkiezing, vacature penningmeester
10. Jubilea

Pauze
11. Bestuursmededelingen
12. Voorstellen van het bestuur
13. Rondvraag
14. Sluiting

Toelichting bij de agendapunten

4, 5 en 6 – Alle documenten in relatie tot hiervoor genoemde agendapunten zijn beschikbaar via onze website en kunt u vinden op de besloten pagina in mijn doeshaven. Mocht u niet in staat zijn deze documenten via de website te raadplegen dan kunt u contact opnemen met Rien Slingerland, administratie, 071-8890067.

9 – Overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 van het Huishoudelijk Reglement van de vereniging zijn in 2019 de penningmeester, Jos Verschoor en de 3e commissaris (vacant), aftredend. Jos heeft zich niet herkiesbaar gesteld.
Kandidaatstelling (artikel 8 van het Huishoudelijk Reglement): Kandidaten kunnen worden voorgedragen door het bestuur of door tenminste vijf en twintig leden. Voordrachten van kandidaten moeten schriftelijk worden ingediend bij het bestuur, moeten uiterlijk drie dagen voor de geagendeerde vergadering zijn binnengekomen en dienen vergezeld te gaan van een schriftelijke bereidverklaring van de kandidaat.
Meer informatie kunt u vinden op de besloten pagina in mijn doeshaven of u kunt zich wenden tot de voorzitter die bereikbaar is op telefoonnummer 06 11760969.

12 – Voorstellen van het bestuur; (indien van toepassing) uiterlijk 1 week voor de ALV ter inzage op de website onder “Mijn Doeshaven” of verkrijgbaar in geprinte vorm via Rien Slingerland, administratie, 071-8890067

Namens het bestuur,
L. Keijzer, Secretaris


Wilt u de informatie uit deze nieuwsbrief printen dan kunt u
hier de PDF downloaden.